top of page

תנאי שימוש

1. כללי

1.1. האתר בכתובת dream-pact.com (להלן: “האתר“) הוקם על ידי המותג Dreampact, ומופעל על ידי אנה פיטנר, ח"פ 324464668 (להלן: “העוסק” או “המותג“). האתר כולל מידע על המותג, בלוג מקצועי, וכן מציע שירותים שונים לרכישה דיגיטלית (להלן: “המוצרים“).

1.2. מסמך זה כולל את תנאי השימוש באתר, ומסמך מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, ויחולו יחד על כלל הגולשים והמשתמשים בו. על ידי שימוש ו/או ביקור באתר ו/או ביצוע רכישה באתר, אתה מאשר ומסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג לכלל תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות את מסמך מדיניות הפרטיות (להלן יחד: “תנאי השימוש“).

1.3. המותג שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות תקנון זה מפעם לפעם על-פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. מועד תחילת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, והשימוש באתר לאחר הפרסום כאמור יהיה בהתאם לתקנון המעודכן.

1.4. המותג זכאי בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה של האתר, לרבות כל פריט תוכן המוצג במסגרתו. המותג רשאי לשנות את המוצרים הנמכרים באתר, וכן לעדכן את התוכן שלהם בכל עת וללא הגבלה.

1.5. המותג יהיה רשאי למנוע כניסה לאתר ו/או למנוע כל פעולה בו, למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או בכל תוכן המופיע בו.

1.6. הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח התקנון בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.

2. הגישה לאתר

2.1. המותג מעניק לך אישור להשתמש באתר, כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו, בכפוף לכך ש:

2.1.1. שימושך באתר יעשה על ידך לשימוש פרטי ובהתאם למסמך זה.

2.1.2. לא תעתיק, תפיץ ותקשר כל חלק מהאתר, ללא אישור מראש ובכתב של המותג.

2.1.3. לא תבצע כל שינוי בכל חלק מהאתר.

2.1.4. לא תשתמש או תיצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “רובוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים” וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.

2.2. בעת הרכישה באתר אתה מאשר שהינך בעל כשרות משפטית.

2.3. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד.  מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

3. המוצרים הנמכרים באתר

3.1. מגוון המוצרים השונים הנמכרים באתר עשוי להשתנות מעת לעת, על פי החלטת המותג.

3.2. אופן הצגת המוצרים והמוצרים באתר יקבע על ידי המותג מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

4. המחירים באתר

4.1. מחירי המוצרים והמוצרים השונים המפורסמים באתר מתעדכנים מעת לעת. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע במועד ביצוע ההזמנה.

4.2. מחירי מבצע יינתנו אך ורק בתנאי שהם בתוקף במועד ההזמנה באתר, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.

4.3. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי, יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד ההזמנה, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.

5. הרכישה באתר

5.1. בעת ביצוע הזמנה תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום, ועם אישור ההזמנה על ידי הגורם הסולק או המתפעל את אמצעי התשלום, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי האתר וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע ההזמנה. מובהר ומודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה.

5.2. רישומי מחשבי המותג בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

5.3. המותג שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

5.4 על הלקוח לממש את הרכישה שלו תוך 30 יום (כלומר: למלא את השאלון המקדים). לא ניתן לממש את הרכישה במועד מאוחר יותר ללא עדכון מראש וקבלת אישור בכתב.

6. ביטול רכישה באתר

6.1. ביטול רכישה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ואין באמור בהוראות תקנון זה ו/או בהוראות מדיניות הביטולים וההחזרות של החברה כדי לגרוע ממנו.

6.2. ניתן לבטל רכישה באתר בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ו/או מועד קבלת טופס ההרשמה, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות. הביטול בתוקף בתנאי שהלקוח לא מימש את הרכישה (כלומר: לא ענה על השאלון).

6.3. במקרה של ביטול רכישה באתר לאחר 14 ימים מיום עשיית העסקה ו/או מועד קבלת טופס ההרשמה, אין זכאות לביטול.

 

6.6. במידה ויתברר למותג כי הוא אינו יכול לספק את המוצר ו/או השירות ללקוח בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן ו/או במקרה שהמותג בחר לבטל מסיבה אחרת על פי שיקול דעתו, יהיה המותג רשאי לבטל את הרכישה בכל מועד עד למועד הספקת השירות. במידה ובוטלה ההזמנה, כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול ההזמנה.

6.7. הודעה על ביטול עסקה תיעשה על ידי הלקוח באמצעות המייל בלבד. יש לשלוח מייל לכתובת:
pitneranna1@gmail.com

6.8. למען הסר ספק, אי שימוש במוצר שנרכש לא יהווה הודעת ביטול עסקה.

7. זכויות קניין רוחני

7.1. האתר ותכניו מסופקים כמות שהם (“AS IS”) לצרכי מתן מידע ושימושך האישי בלבד. התכנים באתר, לרבות תכני הבלוג, סקירות, כתבות, מאמרים, עיצובים, גרפים, טקסטים, הסברים, שרטוטים, תצלומים, גרפיקה, תמונות, טקסטים, תוכנה, צלילים, מוסיקה, קטעי וידאו ויתר תוצרים המופיעים באתר וכן כלל החומר הלימודי שיועבר ו/או יימסר ללקוחות במסגרת המוצרים (להלן: “התכנים“) הנם רכושו (או בשימוש בהרשאה) של המותג.

7.2. חל איסור לעשות שימוש בתכני האתר ובתכני המוצרים, להעתיק, להוריד, לשמור, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של המותג.

7.3. סימני המסחר וסמלילים, לרבות של המותג, אשר מופיעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של המותג ובין אם לאו (כולם יקראו להלן: “סימני המסחר“), שייכים למותג (או בשימוש בהרשאה בלבד). אין לעשות שימוש בסימני המסחר ללא אישור מראש ובכתב של המותג.

7.4. כל שימוש בתכנים ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית, ועלול להפר חוקים שונים, הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות, חוקי פרסום וכן כל חקיקה אחרת של מדינת ישראל וכן חקיקה בינלאומית בהתאם לאמנות שעליהם חתומה עליהם מדינת ישראל.

8. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

8.1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים שעימם אתה יכול ליצור קשר, לצרוך תוכן ולהוריד תכנים (להלן: “אתרי צדדים שלישיים“). אלא אם צוין אחרת, אתרים ותוכן מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות, מקושרות, מאוגדות,  מסונפות או כלולות עם המותג.

8.2. המותג אינו תומך, מציג או אחראי בכל הנוגע לאתרי צדדים שלישיים כאמור לעיל, ואינו מתחייב בנוגע לאמינות התוכן באתרי צדדים שלישיים, והוא לא יהיה אחראי בנוגע לתוכן ו/או מדיניות הפרטיות ו/או לפעילותם.

8.3. על ידי שימוש באתר, אתה פוטר את המותג ו/או כל גורם הקשור אליו, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות כלשהי בקשר לגלישתך באתרים של צדדים שלישים.

 

9. פיצוי ושיפוי

9.1. בהחלטתך לגלוש באתר ובהחלטתך לרכוש מוצרים אתה מסכים מראש כי הינך עושה שימוש מבחירתך ועל אחריותך. אתה מתחייב בזאת לשפות ולפצות את המותג, ו/או כל גורם הקשור אליו, בגין כל טענה לנזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות, חובות והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד), הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:

9.1.1. שימושך באתר ו/או במוצרים שלא כדין על ידך.

9.1.2. הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש על ידך.

9.1.3. הפרת זכות של צד שלישי על ידך, לרבות אך לא רק, זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות.

9.2. הגנה זו וחובת השיפוי תעמוד למותג ו/או כל גורם הקשור אליו, ביחס לתנאי השימוש וביחס לאופן שימושך באתר.

10. דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית

10.1. בכפוף לאמור להלן, המותג יהיה רשאי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו וכן מידע ותכנים שיווקיים ופרסומיים וזאת באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS) וכיו”ב (להלן: “שירותי דיוור ישיר“).

10.2. במסגרת הרשמתך לאתר תתבקש לאשר זאת, ואישורך לכך מהווה אישור למותג לשלוח אליך מדי פעם את המידע והתכנים האמורים.

10.3. יודגש, כי בכל עת תוכל לבקש מהמותג לחדול ולקבל את שירותי הדיוור האמורים באמצעות פניה בכתב למותג, בכתובת: pitneranna1@gmail.com ​ושמך יוסר מרשימת מקבלי שירותי הדיוור כאמור, בהקדם האפשרי לאחר קבלת פנייתך.

11. שינויים בתנאי השימוש

המותג שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות או לערוך את תנאי השימוש מעת לעת. כאשר המותג יפרסם שינויים בתנאי השימוש, המותג יעדכן את תאריך “העדכון האחרון” בחלק העליון של מסמך תנאי השימוש. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השימוש מעת לעת, בכדי להיות מודע לשינויים אפשריים כאמור. המשך שימושך באתר לאחר שינוי תנאי השימוש ייחשב כקבלה מלאה שלך את תנאי השימוש המתוקנים, ללא יוצא מן הכלל.

12. סמכות שיפוט והדין החל

תנאי השימוש והחובות המשפטיות והחוקיות החלות על הצדדים כפופים לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומך. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה לאתר ו/או לתנאים אלה, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

13. שונות

13.1. ככל שהוראה מסוימת של תנאי השימוש, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, הדבר לא יפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא.

13.2. שום ויתור של המותג ו/או כל גורם הקשור אליו, על כל הוראה או תנאי מתנאי השימוש, לא יחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר, ואי אכיפתו ביחס להוראה מסוימת מתנאי השימוש, לא תחשב כוויתור על הזכות.

13.3. בכל שאלה ובירור בנוגע לתנאי השימוש, אתה מוזמן ליצור קשר עם המותג באמצעות דוא”ל בכתובת: pitneranna1@gmail.com

bottom of page